สายฉีดชำระ SANWA JET Shut-Off Spray

ข้อตกลงและเงื่อนไขการรับประกัน

1. ผลิตภัณฑ์สายฉีดชำระ SANWA JET Shut-Off Spray รับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะซ่อมแซมหรือเห็นสมควรเปลี่ยนเฉพาะอะไหล่หรือตัวสินค้าเท่านั้น โดยความรับผิดชอบจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากตัวสินค้า (* หมายเหตุ ข้อยกเว้นไม่รับประกัน)

2.  การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนที่หายไปหลังจากเลยกำหนด 7 วัน หลังจากวันที่ลูกค้าซื้อไปแล้ว (ดูจากวันที่บนใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ที่ส่งมาลงทะเบียนฯ เท่านั้น)

3.  กรณีการลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อรับสิทธิ์รับประกันสินค้านี้ เกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถลงทะเบียนได้ ให้ลูกค้าเก็บใบเสร็จรับเงิน และแผ่นรองบรรจุภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อบริษัทฯ  

4.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การบริการ และการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์ ล๊อตสินค้าที่ผลิต หรือสินค้าหมดก่อนกำหนด

 5.  หากลูกค้ามีข้อสงสัย หรือไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ สามารถติดต่อทาง www.facebook.com/SanwaThailand หรือ ติดต่อ  Call Center โทร. 02-621-7960 ต่อ 180   ในวันและเวลาทำการ

* ข้อยกเว้นไม่รับประกัน
1.  การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนที่หายไปหลังจากเลยกำหนด 7 วัน นับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์
2.  รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวและส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการติดตั้ง/ใช้งานของลูกค้า
3.  ความเสียหายอันเนื่องมาจากสาเหตุต่อไปนี้
     3.1  อุบัติเหตุ
     3.2  จากการขนส่ง
     3.3  การผุกร่อนเนื่องจากสารเคมี
     3.4  การทดลอง
     3.5  การสาธิต
     3.6  การใช้งานผิดวิธี
     3.7  การซ่อมการบำรุงรักษาไม่ถูกต้อง
     3.8  การติดตั้งหรือการปรับหรือการดัดแปลงไม่เหมาะสม
     3.9  มีสิ่งอุดตันภายในตัวสินค้า ท่อน้ำทิ้ง ระบบสุขาภิบาล
     3.10 ความผิดพลาดหรือความประมาท ซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้ซึ่งระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์

โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์รับประกัน 5 ปี ของ SANWA JET นี้ การที่ท่านลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์ตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ข้างต้น ถือว่าท่านตกลงยอมรับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทุกประการ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงฯ ที่กำหนดไว้นี้ ขอให้ปฏิเสธการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์รับประกัน 5 ปี ของ SANWA JET นี้ *

 

 

สายฉีดชำระ SANWA JET


FaLang translation system by Faboba